Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

1.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thànhphố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.

Bước 2: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo văn bản cho tổ chức, cá nhân nếukhông đầy đủ để bổ sung hoàn chỉnh.

Bước 3: Tiến hành lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân. Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý.

 Bước 4: Tổ chức,cá nhân nhận giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

1.2. Cách thức thực hiện

a. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

-Trực tiếp tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản vàT huỷ sản từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; sáng từ 07 giờ  đến 11 giờ 30', chiều từ 13h 30' đến 17 giờ (trừ các ngày nghỉ, lễ).

- Gửi fax, Email, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

- Gửi hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

- Gửi theo đường bưu điện.

b. Thời gian trả kết quả

 - Trực tiếp tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ,lễ): Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30', chiềutừ 13h 30' đến 17 giờ.

- Hoặc gửi đường bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm

a.1. Đối với tổ chức

-Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a ban hành kèm theo Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).

 - Danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b ban hành kèm theo Thông tư13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).

-(Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất,kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập, giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

a.2. Đối với cá nhân

-Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a ban hành kèm theo Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).

-Bản sao giấy chứng minh nhân dân

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của phápluật về phí và lệ phí.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết

- 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.

1.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Bắc Kạn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản.

1.7. Kết quả thực hiện TTHC

- Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

- Thời hạn hiệu lực: 03 năm.

1.8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: 30.000đ/lần/người (theo Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính).

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

- Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức (danh sách cho đối tượng là tổ chức).

1.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC

Khoản 3, Điều 11 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày09/4/2014: Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật an toàn thựcphẩm năm 2010.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CPngày 02/2/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtATTP.

- Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, BộNông nghiệp & PTNT, Bộ Công thương, về hướng dẫn phân công, phối hợp trongquản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tưsố 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩmđịnh, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủđiều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016của Bộ Tài chính quy định mức, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩmđịnh quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; Thông tư44/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

- Quyết địnhsố 1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn về phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh trachuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số914/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 về việc ban hành quy định  phân công quản lý nhà nước về kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, kiểm tra chứngnhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩmvà phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quảnlý của Sở Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 Mẫu đơn, tờ khai lĩnh vực Nông Lâm Thủy sản 

Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toànthực phẩm

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

 

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bắc Kạn

 

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân.......................................................................

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số........................, cấp ngày...........tháng..........năm.........,nơi cấp...........................   

Địachỉ:................................................, Số điệnthoại................................

SốFax.................................E-mail.............................................................

 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(*) ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*) banhành.

 

 (danh sáchgửi kèm theo Mẫu đơn này).

 

         

Địa danh,ngày..........tháng........năm...........                                                               

                                                                                       Đại diện Tổ chức/cá nhân

                                                                                                                                                                        (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 905
  • Tất cả: 72878
Thiết kế bởi VNPT