Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

4.1 Trình tự thực hiện

Bước1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷsản, địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.

Bước2: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản tiếp nhận, xem xét tínhđầy đủ của hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ thì thông báo cho tổ chức, cá nhânbiết để bổ sung hoàn chỉnh.

Bước3: Tiến hành thẩm tra hồ sơ và xem xét cấp lại hoặc không cấp lại Giấy chứngnhận ATTP (trường hợp không cấp phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do).

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấychứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Chi cục Quản lý chất lượngNông Lâm sản và Thuỷ sản hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

4.2. Cách thức thực hiện

a. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

-Trực tiếp tại Chi cục Quản lýchất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; sáng từ07 giờ  đến 11 giờ 30', chiều từ 13h 30'đến 17 giờ ( trừ các ngày nghỉ lễ).

- Gửi fax, Email, mạng điện tử(sau đó gửi hồ sơ bản chính).

- Gửi theo đường bưu điện.

b . Thời gian trả kết quả

 - Trực tiếp tại Chi cục Quản lý chất lượngNông Lâm sản và Thuỷ sản: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉlễ): Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30', chiềutừ 13h 30' đến 17 giờ.

- Gửi theo đường bưu điện.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ATTP (theoPhụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy chứngnhận ATTP của cơ sở.

4.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

4.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Bắc Kạn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiệnTTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản.

4.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận ATTP, thời hạn hiệu lực củakết quả trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTPcũ.

4.8. Phí: Phíthẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâmthủy sản: 700.000đ/cơ sở.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sởđủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:

Mục b, Khoản 5, Điều 17 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày25/12/2018: Cấp giấy lại Giấy chứng nhận ATTP.

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật an toàn thựcphẩm năm 2010.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CPngày 02/2/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtATTP.

- Thông tưsố 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩmđịnh, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủđiều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016của Bộ Tài chính quy định mức, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩmđịnh quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; Thông tư 44/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày17/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày14/11/2016.

- Quyết địnhsố 1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn về phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh trachuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số914/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 về việc ban hành quy định  phân công quản lý nhà nước về kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, kiểm tra chứngnhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩmvà phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quảnlý của Sở Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Mẫu đơn, tờ khai lĩnh vực Nông Lâm Thủy sản

Phụ lục V

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤPLẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

(Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp vàPTNT)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                      ………,ngày……tháng…….năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀNTHỰC PHẨM

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1.Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ………………………………………………

………………………………………………………………………..…………..

2.Mã số (nếu có)…………………………………………………………………

3.Địachỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………….……………..

…………………………………………………………………………………….

4..Điện thoại ……..………..Fax …..…………….. Email………..……....………

5. Giấyđăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: ………………………...

6.. Mặthàng sản xuất, kinh doanh:

          Đề nghị …………..(tên cơ quan có thẩm quyền)……….. cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận đủđiều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

          Lý do cấp lại:………………………………………………………………

                                                                            Đại diện cơ sở

                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

Hồsơ gửi kèm:

-

-

-


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 902
  • Tất cả: 72875
Thiết kế bởi VNPT